måndag 14 maj 2012

Vad är språk - uppsats NvBe10

Vad är språk?


I det här projektet har vi arbetat med olika typer av språklig variation. Din uppgift är nu att redogöra för några exempel på språklig variation i Sverige genom att diskutera en eller flera av följande frågeställningar;
·         Hur är språk knutet till frågor om den egna identiteten?
·         Kan det finnas rätt eller fel språk?
·         Språklig variation då och nu – vilka språkliga variationer har funnits, vilka finns nu och hur har synen på språklig variation förändrats?
·         Vad är svenskt språk?
·         Håller svenskan på att bli ett fattigare språk eller ett rikare språk? Hur ser den språkliga variationen ut i Sverige idag och vad tror du om framtiden?

(Du kan också välja ett eget perspektiv och en egen frågeställning. Man kan absolut tänka sig att ta avstamp i något som du upptäckt genom att göra den egna undersökningen, exempelvis ”Hur kommer det sig att Pascal pratar perfekt rikssvenska i skolan men inte alls gör det när han umgås med sina kompisar?” Diskutera i så fall detta med Pernilla innan du börjar skriva.)
Textinstruktioner och textomfång:Din text ska vara utredandetill sin karaktär. Den ska ha en inledning, en tydlig avhandling och en avslutning. Den ska vara styckeindelad och naturligtvis ska du sätta en egen rubrik på texten. Du ska använda dig av källor, det vill säga kamraternas föreläsningar samt facklitteratur eller tv-program. Du ska referera till dina källor och också bifoga en källkritisk kommentar till uppsatsen.
Längd; ca 2-3 dataskrivna sidor (Times New Roman 12 pt, enkelt radavstånd).
Tidsåtgång; Egen skrivtid parallellt med bokdiskussion samt ytterligare pass i datasal. Du får arbeta på texten hemma om du vill men min förhoppning är att det inte ska behövas.  

Betygskriterier:
För betyg vad gäller målen Språksociologi samt Skriva, se nedan (samma som era betygshäften). Observera att ni MÅSTE ta med svenska minoritetsspråk i era resonemang då detta är ett krav för att nå G på momentet.Skriva
Mål: Att ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv. Att kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte.
Betygskriterier:
Om du…
o  argumenterar och drar slutsatser på ett sätt som är anpassat efter ditt syfte och de läsare du tänker dig
o  samlar, sållar och sammanställer material för skriftlig framställning ur olika informationskällor, med handledning
                                                                                                                    …har du uppnått betyget G

Om du dessutom…
o  kan hitta relevant material för skriftlig framställning på egen hand
o  källkritiskt granskar den information du använder dig av i din framställning
o  planerar din framställning väl så att den blir tydlig och övertygande
o  förmedlar erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt och anpassar din text till sammanhanget
…har du uppnått betyget VG (Inga betygskriterier för MVG anges hos Skolverket)
SpråksociologiMål: Att kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort.
Om du…
gör iakttagelser och reflekterar över historiska och sociala språkskillnader och minoritetsspråkens ställning i Sverige                        

…har du uppnått betyget G
Om du dessutom…
o  kan visa på olika varianter av det svenska språket som sociolekter, dialekter och stilnivåer
o  redogör för minoritetsspråken och deras ställning i Sverige

…har du uppnått betyget VG (Inga betygskriterier för MVG anges hos Skolverket)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar